Algemene Voorwaarden

Braincookies Academy is een webwinkel waarop de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’ wordt aangeboden, die u online kunt kopen en volgen. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Braincookies Academy die van toepassing zijn als u als cursist of koper de website van Braincookies Academy gebruikt. Braincookies Academy adviseert u om inhoudelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Inhoud

Artikel 1      Definities
Artikel 2      Onze identiteit
Artikel 3      Toepassing algemene voorwaarden
Artikel 4      Informatie
Artikel 5      Bevestiging en beveiliging
Artikel 6      Herroepingsrecht voor de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’
Artikel 7      Ontbinding door herroeping
Artikel 8      Betaling
Artikel 9      Klachtenregeling
Artikel 10    Geschillen
Artikel 11    Intellectueel eigendom
Artikel 12    Persoonsgegevens
Artikel 13    Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 14    Links
Artikel 15    Uw gegevens
Artikel 16    Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17    Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Artikel 18    Aanvullende Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In onze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
Wij: De webwinkel digitalefotografie.nu: de webwinkel die de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’  op afstand aan consumenten aanbiedt.

 • U: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met ons een overeenkomst op afstand aangaat.
 • Student: De natuurlijke persoon die de online training volgt binnen het systeem van Braincookies .
 • Overeenkomst op afstand: De overeenkomst waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand voor de verkoop van de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’  tot en met het afsluiten van de overeenkomst.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Het middel dat wordt gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest. Zoals via telefoon of internet.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: Uw recht om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: Kalenderdag.
 • Duurtransactie: De overeenkomst op afstand voor digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
 • Duurzame gegevensdrager: Het middel dat u gebruikt om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, zodat deze informatie later geraadpleegd kan worden en waarbij ongewijzigde reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een usb-stick.
 • Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2 Onze identiteit

Braincookies Academy is een webwinkel met een online training ‘Samen emoties van je kind de baas’ , uitgegeven door E-CAT en Starring Partner BV.
Correspondentie-adres:

Braincookies Academy / Starring Partner BV
Zandkever 53
5658 AR Eindhoven
(géén bezoekadres)
Telefoon: +31 (0)6-28.86.81.42 ( ma-vr. 09.00 – 17.00)
Mail:  info@braincookies.nl

Artikel 3 Toepassing algemene voorwaarden
1.         Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons aan u en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2.         Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar op onze website voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis schriftelijk toe.

Artikel 4 Informatie
1.         Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u ons aanbod goed kan beoordelen, zoals een omschrijving en afbeeldingen van de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’ , die overeenkomen met de werkelijkheid. Bovendien krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

 • de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
 • de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld afleveringskosten;
 • de termijn waarin de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldig is;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • of het herroepingsrecht wel of niet geldig is op de overeenkomst;
 • de wijze waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u ongewenste handelingen op de hoogte wordt gesteld, en de wijze waarop u deze handelingen kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de gedragscodes waar wij ons aan houden en de wijze waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
 • de wijze waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

2.         Uiterlijk bij levering van de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’  krijgt u van ons de volgende informatie:

 • de in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
 • informatie over onze service na aankoop en garanties;
 • of u een herroepingsrecht heeft en de wijze waarop u hiervan gebruik kan maken;
 • het modelformulier voor herroeping;
 • ons correspondentie-adres, waar u schriftelijk een klacht kunt indienen.
Deze informatie krijgt u elektronisch, zodat u deze kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een usb-stick). Op verzoek sturen wij u deze informatie ook schriftelijk toe.

Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1.         Als u de bestelling voor de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’  heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging.
2.         Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor de juiste veiligheidsmaatregelen.
3.         Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wanneer wij redenen hebben om de overeenkomst met u niet aan te gaan, kunnen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht voor de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’
Voor de meeste producten en diensten die u koopt bestaat het herroepingsrecht. Dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of de overeenkomst voor de dienst heeft afgesloten. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen mag u de koop of overeenkomst ontbinden (zie artikel 7).

Uitsluiting herroepingsrecht
In een aantal gevallen heeft u geen herroepingsrecht, als dit voordat de overeenkomst wordt afgesloten duidelijk aan u is gemeld. Het gaat om:

Uitsluiting herroepingsrecht producten


 • Producten die zijn vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk);
 • Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn;
 • Makkelijk kopieerbare producten wanneer de verzegeling is verbroken, zoals games, dvd’s en cd’s
 • Losse kranten en tijdschriften (geen abonnementen);
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Uitsluiting herroepingsrecht diensten 

 • Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Dit zijn bijvoorbeeld reizen, evenementen, tickets, e.a.;
 • Weddenschappen en/of loterijen;
 • Diensten die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien. 

Uitsluiting herroepingsrecht digitale inhoud


Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd – hiermee worden bedoeld app’s, muziekstream en diverse downloads – geldt een bedenktijd van 14 dagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Het herroepingsrecht is uitgezonderd als u verklaard heeft om akkoord te gaan met de levering van de digitale inhoud tijdens de bedenktermijn.
Onze online training ‘Samen emoties van je kind de baas’  kunt u binnen 14 dagen na aankoop annuleren zolang u nog niet aan de training begonnen bent. Zodra u op “Start Training” heeft geklikt, bent u begonnen met de digitale training en heeft u geen recht meer op herroeping.
Uit coulance accepteren wij uw herroeping binnen 14 dagen na aankoop als u wel gestart bent, maar de training tot maximaal 25% gevolgd heeft. Als u de training verder dan 25% heeft gevolgd, kunnen wij helaas niet meer de training annuleren.

Artikel 7 Ontbinding door herroeping

1.         U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd van 14 dagen als u nog niet aan de online training bent begonnen door op “Start Training” te klikken.
2.         U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze 14 dagen per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. U kunt ook gebruik maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier downloaden via deze link modelformulier van herroeping  De verzenddatum van uw e-mail of poststempel op uw brief is bepalend voor de termijn van 14 dagen.
3.         Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
4.         Als u herroept betaalt u niet voor de levering van de online training als:
5.         a. u voorafgaand aan de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
6.         b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van uw toestemming; of
7.         c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
8.         Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. U verliest dan uw toegang tot de training.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling wordt direct online gedaan via iDeal of creditcard. Wanneer niet aan deze betaling wordt voldaan wordt geen toegang tot de cursus verleend.

Artikel 9 Klachtenregeling
1.         Wij behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure.
2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
3.         De ontvangst van de ingediende klacht wordt omgaand bevestigd en binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een antwoord kan verwachten.
4.         Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform via https://ec.europa.eu/odr

Artikel 10 Geschillen

Geschillen tussen u en ons over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door u als door ons worden voorgelegd aan de geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Artikel 11 Intellectueel eigendom

Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie of andere uitingen met betrekking tot de online training ‘Samen emoties van je kind de baas’ bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Artikel 12 Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. U vindt ons privacy beleid op: https://www.academy.braincookies.nl/privacy-policy/

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Links

Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 15 Uw gegevens

U kunt altijd schriftelijk of per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u schriftelijk of per e-mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen en andere correcties in uw gegevens aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. Kijk voor meer informatie over uw gegevensverwerking op onze pagina privacy beleid.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden gaan pas in werking nadat deze op gepaste wijze zijn kenbaar gemaakt. Bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod gaan de voor u meest gunstige bepalingen voor.

Artikel 18 Aanvullende Voorwaarden

 1. De student mag zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor deze training niet aan anderen verstrekken. De gekochte training mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In geval Braincookies Academy constateert dat de training door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal zij de toegang tot de training blokkeren zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.
 2. Voor schade (waaronder immateriële schade) die tijdens of door het volgen van de training wordt geleden is Braincookies Academy niet aansprakelijk tenzij Braincookies Academy heeft gehandeld met opzet of grove nalatigheid.
 3. In alle gevallen waarbij enige aansprakelijkheid van Braincookies Academy bestaat wordt de schadevergoeding gemaximeerd tot het bedrag dat de koper voor de training heeft voldaan. De koper kan nimmer aanspraak maken op een hogere vergoeding dan het trainingsgeld dat aan Braincookies Academy werd voldaan.
 4. Indien een student feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Braincookies Academy het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.
 5. De door Braincookies Academy op haar website weergegeven informatie, afbeeldingen en materiaal die gerelateerd zijn aan de training blijven eigendom van Braincookies Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden. 

Winkelwagen
Scroll naar boven